fbpx

Warunki korzystania

Regulamin jest umową pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. 

Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich form korzystania ze strony CityMagazine.si oraz do wszystkich form komunikacji interaktywnej, które umożliwia strona Citymagazine.si. Korzystanie z serwisu Citymagazine.si obejmuje między innymi dostęp do stron internetowych i innych treści w ramach serwisu Citymagazine.si, korzystanie z funkcji i usług serwisu Citymagazine.si, a także przesyłanie plików i innych treści ze strony Citymagazine.si. Treść Ogólnych Warunków stanowi prawnie wiążącą i wiążącą umowę pomiędzy dostawcą a użytkownikami serwisu CityMagazine.si.

Prawo Republiki Słowenii ma zastosowanie do ogólnych warunków użytkowania, a w przypadku jakiegokolwiek sporu w związku z niniejszymi ogólnymi warunkami użytkowania lub w związku z korzystaniem ze strony internetowej Citymagazine.si, miejscowa właściwość właściwego sądu w Lublanie jest zgoda na taki spór.

1. Definicja terminów

Wydawcą, właścicielem, administratorem serwisu Citymagazine.si jest firma Reformabit doo, Krtina 144, 1233 Dob, Słowenia (dalej wydawca).
* Dostawcy tras są dostawcami łącza internetowego, które użytkownicy lub dostawca wynajmują od nich.
* Użytkownik serwisu to każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze strony Citymagazine.si.si (dalej użytkownik).
* Użytkownik zawartości/service to każdy, kto odwiedza witrynę Citymagazine.si.

Korzystanie jest dozwolone dla nieograniczonej liczby użytkowników, którzy akceptują usługę wydawcy w sposób, na warunkach i zgodnie z niniejszym Regulaminem i innymi instrukcjami dostawcy.

2. Dane osobowe

W zakresie ochrony danych osobowych użytkownik wyraźnie zezwala Reformabit doo na wykorzystywanie i przetwarzanie uzyskanych danych osobowych użytkownika dla własnych potrzeb oraz według własnego uznania na przesyłanie mu powiadomień dotyczących jego działań. Firma Mestne Revija zbiera dane osobowe użytkowników na własny użytek w celach marketingowych i wysyłania powiadomień. W przypadku zbierania od użytkownika danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (ZVOP-1), użytkownik będzie miał prawo przeglądania katalogu zbioru danych osobowych, przeglądania danych osobowych zawartych w zbierania danych osobowych i odnoszących się do użytkownika oraz prawo do ich kopiowania lub kopiowania (art. 30 ZVOP-1). Podobnie użytkownik, od którego zostaną zebrane dane osobowe, będzie miał prawo zażądać od firmy Reformabit uzupełnienia, sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych osobowych użytkownika, jeśli może udowodnić, że są one niekompletne, niedokładne lub nieaktualne lub że zostały zbierane lub przetwarzane z naruszeniem prawa (art. 32 ZVOP-1). Użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw, wysyłając żądanie na adres kontaktowy Reformabit.

W przypadku, gdy dane użytkownika są kiedykolwiek wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik może w dowolnym momencie zażądać na piśmie lub w inny uzgodniony sposób, aby Mestne revje na stałe lub czasowo zaprzestał wykorzystywania danych osobowych użytkownika w tym celu.

Wszystkie warunki i sposoby ochrony danych dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://citymagazine.si/zasebnost-piskotki/

3. Opis serwisu Citymagazine.si

Witryna Citymagatine.si oferuje codzienne artykuły z różnych dziedzin życia codziennego. Oferuje użytkownikom serwisu porady, sugestie i pomysły z wydarzeń kulturalnych i towarzyskich, wskazówki modowe, nowinki technologiczne i motoryzacyjne, przepisy kulinarne, porady kosmetyczne, pomysły na podróże i miejskie ucieczki.

4. Dostępność serwisu Citymagazine.si

Serwis jest ogólnie dostępny 24 godziny na dobę i każdego dnia w roku. Dostawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw w dostępie do serwisów CityMagazine.si w celu konserwacji i wymiany sprzętu. Z przyczyn związanych z konserwacją dostawca zastrzega sobie również prawo do zawieszenia dostępu do Citymagazine.si na dłuższe okresy. Dostawca nie gwarantuje dostępności strony w przypadku ewentualnych przerw w sieci dostawców tras lub jakichkolwiek przerw, błędów, innych zakłóceń technicznych lub przerw w działaniu stron trzecich (zasilanie...) i siły siła wyższa.

5. Prywatność i ochrona danych

Firma Reformabit doo zobowiązuje się do poszanowania prywatności użytkowników i nie będzie przekazywać ich danych osobowych podmiotom trzecim bez zgody użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Mestne revje jego danych do celów własnej analizy, na co użytkownik wyraźnie wyraża zgodę. Użytkownik nie ma obowiązku ujawniania swojej tożsamości, chyba że sam sobie na to pozwoli. Reformabit doo zobowiązuje się do maksymalnej dbałości o prywatność wszystkich danych, niemniej jednak ostrzega, że możliwe są nadużycia. Reformabit będzie chronić dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Strona Citymagazine.si wykorzystuje pliki cookies. Są to pliki, które są przechowywane na komputerze użytkownika i między innymi pozwalają rozpoznać użytkownika przy ponownym wejściu na stronę. Dzięki temu Reformabit może przeprowadzić ocenę użytkowania. Co do zasady użytkownik może odmówić lub usunąć pliki cookie poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta dostęp do portalu, jednak w takim przypadku użytkownik zgadza się, że możliwe jest, że nie będzie już mógł korzystać ze wszystkich funkcji portal.

Za pomocą wykorzystywanego oprogramowania gromadzone i przechowywane są również niektóre dane techniczne, w tym adres IP użytkownika. Nie ma jednak miejsca identyfikacja ani gromadzenie danych osobowych osób stojących za tymi danymi lub osób korzystających z urządzenia końcowego.

Wydawca zobowiązuje się do starannej ochrony danych użytkownika i wykorzystywania ich wyłącznie na potrzeby świadczenia usług. Dane osobowe użytkowników będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

6. Korzystanie z portalu
Użytkownik zobowiązuje się, że podczas korzystania z serwisu Citymagazine.si nie będzie używał słów lub zwrotów oraz publikował treści obraźliwych, godzących w honor lub dobre imię, nawołujących do jakiejkolwiek formy nienawiści, niezgody lub nietolerancji, lub które sprzyjałoby powstawaniu innych nierówności lub stanowiłoby zagrożenie.

Użytkownik zobowiązuje się również do niekorzystania ze strony Citymagazine.si z naruszeniem prawa Republiki Słowenii oraz do niepublikowania treści propagandowych i reklamowych na tej stronie.

Użytkownik zobowiązuje się również do nieuzyskiwania, gromadzenia i/lub przechowywania danych osobowych innych użytkowników. Zobowiązuje się również nie przeszkadzać i nie przeszkadzać innym użytkownikom w korzystaniu z serwisu.

Firma magazynu miejskiego zastrzega sobie prawo do blokowania nazw użytkowników, którzy obrażają, publicznie nawołują do nienawiści, niezgody lub nietolerancji, są nadmiernie obsceniczne, reklamują się lub w jakikolwiek sposób naruszają ustawodawstwo Republiki Słowenii lub poważniej naruszają te ogólne warunki, gdy korzystanie z serwisu Citymagazine.si.

Użytkownik powinien korzystać z usług zgodnie z instrukcjami i zaleceniami wydawcy usługi oraz instrukcjami dostawcy trasy. Użytkownicy powinni mieć świadomość, że pomimo staranności i kontroli usług możliwe są nadużycia. Usługodawca będzie informował swoich użytkowników o wszelkich zmianach i nowościach we wszystkich miejscach, w których publikowane są instrukcje korzystania z usług oraz Regulamin.

7. Odpowiedzialność

Reformabit nie gwarantuje dokładności, precyzji ani kompletności danych udostępnianych na stronie Citymagazine.si. W związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niedokładności, niedokładności lub pominięcia w danych dostępnych w serwisie oraz za ewentualne szkody.

Czasopisma miejskie nie gwarantują nieprzerwanego dostępu do treści i usług serwisu Citymagazine.si. W związku z tym użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, że dostęp do wszelkich treści i/lub usług na stronie internetowej może zostać przerwany lub wyłączony w dowolnym momencie oraz że firma Reformabit doo jest wyłączona z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

Firma Reformabit zrzeka się również odpowiedzialności za treści stron trzecich, do których użytkownicy mogą uzyskać dostęp za pośrednictwem witryny.

Przed podjęciem decyzji o udziale w wydarzeniach publikowanych na portalu należy sprawdzić poprawność informacji ze wskazanymi stronami internetowymi oraz osobami kontaktowymi. Wydarzenia mogą zostać odwołane lub zmienione z powodu pogody lub innych okoliczności.

Użytkownik musi być świadomy, że:
* Technologie online do pobierania i uzyskiwania dostępu do treści nie są niezawodne w 100%. Reformabit nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w świadczeniu usług spowodowane przez dostawców tras.
* Reformabit i dostawca tras nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie usług, które jest wynikiem nieprawidłowego użytkowania i niewiedzy użytkownika.
* Użytkownik potrzebuje odpowiedniego komputera do korzystania z treści wideo.
* Aby korzystać z treści wideo, użytkownik potrzebuje odpowiednio szybkiego łącza internetowego. Minimalna wymagana prędkość połączenia to 512 Kb/s, a zalecane jest minimum 1 Mb/s.
* Dostawca treści nie może zagwarantować działania usług w przypadku awarii sieci partnerów umownych, przerw w dostawie prądu lub innych zakłóceń technicznych, które mogłyby czasowo zakłócić działanie usług.
* Reformabit nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w serwisie Citymagazine.si, których autorami są użytkownicy serwisu Citymagazine.si.
* Dostawca treści zastrzega sobie prawo do usuwania nieodpowiednich wiadomości, zdjęć, filmów itp.

8. Użytkownik zobowiązuje się do:

Nie będzie korzystał z serwisu w celu publikowania lub propagowania jakichkolwiek treści i/lub działań sprzecznych z obowiązującym prawem i/lub porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami, nie będzie stosował w swojej komunikacji gróźb, uwłaczających, poniżających lub obraźliwych wyrażeń, nie będzie komunikował się z innymi użytkownikami w imieniu innych osób, nie będzie korzystał z usługi w celach komercyjnych, nielegalnych lub innych niż określone w niniejszych warunkach, nie będzie rozpowszechniał treści chronionych prawem autorskim lub treści będących własnością innej osoby prawnej lub fizycznej, nie będzie próbował pozyskiwania, gromadzenia i/lub przechowywania danych osobowych innych użytkowników, nie będzie nękać innych użytkowników, jeśli wyrażą oni sprzeciw wobec komunikacji, nie będzie kopiować, przechowywać ani przekazywać w żaden sposób całości lub części treści, nie będzie używać kodów komputerowych , szkodliwe programy lub cokolwiek, co mogłoby zakłócić, wyłączyć lub uszkodzić tę usługę, usługodawcę oraz jego oprogramowanie i sprzęt, dostawcę trasy i urządzenia telekomunikacyjne.

9. Gry z nagrodami

Biorąc udział w losowaniu nagród, uczestnicy wyrażają zgodę na niniejszy regulamin. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie podstawowych danych zwycięzcy (imię, nazwisko i adres) oraz NIP. W przypadku laureatów nagród niepełnoletnich rodzice lub przedstawiciele prawni muszą wypełnić i podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie nagrody. Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące odbioru nagrody zostaną przesłane zwycięzcy wraz z powiadomieniem o przyznaniu nagrody.

Wszystkie zobowiązania podatkowe nie są wliczone w kwotę nagrody. Przed przyjęciem nagrody wyższej niż 60 euro zwycięzca musi rozliczyć kwotę zaliczki na podatek dochodowy (podatek dochodowy od osób fizycznych) zgodnie z art. 126 ust. 1 ZDOH-2. Płatnik nagrody (Reformabit doo) jest odpowiedzialny za opłacenie wszystkich zobowiązań podatkowych i złożenie wymaganych formularzy do DURS.

Laureaci muszą przedłożyć przyznającemu nagrodę zaświadczenie o numerze podatkowym przed przyznaniem nagrody. Warunkiem przyznania nagród jest przedłożenie certyfikatu.

Nagrody nie podlegają wymianie na inne towary i nie podlegają wymianie na gotówkę. Każdy głosujący może zostać wylosowany tylko raz. W przypadku, gdy ktoś zostanie wylosowany dwukrotnie, druga nagroda nie jest przyznawana tylko tej osobie, ale losowanie jest powtarzane. Nie wszyscy pracownicy i współpracownicy zewnętrzni Reformabit doo, w tym ich bliscy krewni, mają prawo do nagród.

Biorąc udział w grze z nagrodami, uczestnik wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie podanych danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. RS 68/2004). Organizator zobowiązuje się do starannej i zgodnej z prawem ochrony danych uczestników.

Biorąc udział w losowaniu nagród uczestnik wyraża zgodę na to, aby w przypadku wylosowania jego dane, tj. IMIĘ, NAZWISKO i MIEJSCE ZAMIESZKANIA, zostały opublikowane w mediach organizatora. Biorąc udział w grze z nagrodami, zezwalasz firmie Reformabit, doo na przetwarzanie Twoich danych osobowych w jej zbiorach i wykorzystywanie ich do następujących celów: przetwarzanie statystyczne, segmentacja klientów, przetwarzanie wcześniejszych zachowań zakupowych, wysyłanie ofert, materiałów reklamowych, czasopism i zaproszeń na imprezy oraz telefonicznych, pisemnych i elektronicznych pomiarów i zbierania zamówień. Dane osobowe mogą być przetwarzane bezterminowo lub do odwołania pisemnej zgody uczestnika.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji w mediach nazwisk nagrodzonych oraz zdjęć i nagrań z ceremonii wręczenia nagród. Organizator nie musi płacić nagrodzonym za publikację nazwisk, zdjęć i nagrań nagrody w mediach oraz za udział w wydarzeniu publicznym.

Wszelkie reklamacje i reklamacje rozpatrywane są przez organizatora. W przypadku zasadnych reklamacji organizator zobowiązuje się do ich rozpatrzenia w ustawowym terminie i poinformowania o tym uczestnika.

Organizator może zmienić niniejszy regulamin, jeżeli wymagają tego względy techniczne, handlowe lub względy społeczne. O wszystkich zmianach i nowościach w ramach akcji organizator będzie informował uczestników na bieżąco.
Losowanie odbywa się w obecności komisji składającej się z trzech osób. Dwóch to pracownicy firmy organizatora, trzecia osoba jest z zewnątrz.

Protokół losowania sporządzony przez komisję oraz lista zwycięzców zostaną zapisane, o czym organizator poinformuje zwycięzców. Losowanie komisji jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

W przypadku wykrycia przez organizatora nadużycia w głosowaniu, ma on prawo zdyskwalifikować uczestnika.

10. O plikach cookies w serwisie
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które większość witryn internetowych przechowuje na urządzeniach użytkowników, za pomocą których uzyskują dostęp do Internetu, w celu identyfikacji poszczególnych urządzeń, z których korzystali użytkownicy. Ich przechowywanie jest pod pełną kontrolą przeglądarki, z której korzysta użytkownik – może ona wedle uznania ograniczyć lub wyłączyć przechowywanie plików cookies.

Pliki cookie mają fundamentalne znaczenie dla świadczenia przyjaznych dla użytkownika usług online. Bez plików cookies nie byłoby możliwe korzystanie z najpopularniejszych funkcji e-biznesu. Dzięki plikom cookie interakcja między użytkownikiem sieci a witryną jest szybsza i łatwiejsza. Z ich pomocą serwis zapamiętuje preferencje i doświadczenia użytkownika, oszczędzając w ten sposób czas i czyniąc przeglądanie sieci bardziej wydajnym i przyjemnym.

Pliki cookie są używane przez większość serwisów internetowych, są wygodnym sposobem utrzymywania aktualności i adekwatności treści, zgodnie z zainteresowaniami i preferencjami poszczególnych użytkowników sieci. Istnieje kilka powodów stosowania plików cookies, z których pierwszym jest z pewnością możliwość przechowywania danych o stanie pojedynczej strony internetowej (szczegóły dotyczące dostosowania danej strony internetowej), pomagają w realizacji różnych usług internetowych (sklepy internetowe), pomagają w zbieraniu różnych statystyk, na temat zwyczajów użytkownika sieci - ponieważ tylko za ich pomocą można monitorować częstotliwość odwiedzania określonej strony internetowej.

Firmy mogą wykorzystywać pliki cookie do oceny skuteczności projektu swoich stron internetowych, a także stosowności rodzaju i liczby reklam, które oferują użytkownikom na swoich stronach internetowych.

* Pliki cookie najpopularniejszych witryn zewnętrznych / usług (cookies podmiotów trzecich) / pod tym linkiem.

Użytkownicy otrzymują wsparcie techniczne i pomoc za pośrednictwem poczty elektronicznej urednistvo@citymagazine.si.

11. Reklamacje
Reformabit prowadzi wszystkie potencjalne reklamacje i inne procedury z użytkownikami zgodnie z zasadami swojej działalności i obowiązującym ustawodawstwem Republiki Słowenii. Gazety miejskie zobowiązują się do niezwłocznego rozstrzygania wszelkich reklamacji technicznych i/lub merytorycznych.

W przypadku uzasadnionych reklamacji Reformabit zapewni usunięcie przyczyn reklamacji, aw przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po stronie operatora połączenia przekaże je operatorowi połączenia, który jest zobowiązany do usunięcia błędu. W przypadku uzasadnionych reklamacji Mestne revija zobowiązuje się do ich usunięcia w rozsądnym terminie i poinformowania o tym użytkownika. Jeżeli reklamacje dotyczą dostawcy połączenia, Reformabit przekaże reklamacje do odpowiedniego działu dostawcy połączenia, który jest zobowiązany do usunięcia błędu. Wszelkie reklamacje związane z działaniem sieci Internet rozpatrywane są przez dostawcę łącza internetowego Usługobiorcy.

12. Naruszenie warunków
Reformabit zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do serwisu Citymagazine.si użytkownikom, którzy naruszają Regulamin lub działają wbrew nim. Jeśli użytkownik swoim działaniem wyrządzi jakąkolwiek szkodę lokatorowi lub organizatorowi trasy, ponosi za to pełną moralną, materialną i karną odpowiedzialność.

Wszelkie naruszenia w korzystaniu ze stron internetowych przez innych użytkowników należy zgłaszać usługodawcy na adres e-mail: urednistvo@citymagazine.si lub pisemnie na adres Reformabit doo, Krtina 144, 1233 Dob.

13. Prawa autorskie / chronione prawem autorskim
Strona internetowa oraz drukowany produkt City Magazine wraz ze wszystkimi powiązanymi wydaniami są objęte prawami autorskimi i są produktem redaktorów i autorów we współpracy z Reformabit. Każde nadużycie może być przedmiotem roszczenia odszkodowawczego, kradzieży dzieł chronionych prawem autorskim.

14. Ważność Umowy
Do czasu anulowania lub zmiany na tych stronach.

Warunki korzystania ze strony internetowej obowiązują w powiązaniu z warunkami prywatności, plików cookies i ochrony danych pod tym adresem:

Prywatność i pliki cookie oraz ochrona danych

Redakcja Magazynu Miejskiego

Z Wami od 2004 roku

od roku 2004 badamy miejskie trendy i codziennie informujemy naszą społeczność obserwujących o najnowszych stylach życia, podróżach, stylu i produktach, które inspirują pasją. Od 2023 roku oferujemy treści w głównych językach świata.