fbpx

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden zijn een overeenkomst tussen de dienstverlener en de gebruiker van de dienst. 

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van gebruik van de website CityMagazine.si en op alle vormen van interactieve communicatie die door de website Citymagazine.si mogelijk worden gemaakt. Het gebruik van de website Citymagazine.si omvat onder andere toegang tot websites en andere inhoud binnen de website Citymagazine.si, het gebruik van functies en diensten van de website Citymagazine.si, evenals de overdracht van bestanden en andere inhoud van de website Citymagazine.si. De inhoud van de algemene voorwaarden vormt een rechtsgeldige en bindende overeenkomst tussen de aanbieder en de gebruikers van de website CityMagazine.si.

De wet van de Republiek Slovenië is van toepassing op de algemene gebruiksvoorwaarden, en in geval van een geschil in verband met deze algemene gebruiksvoorwaarden of in verband met het gebruik van de website Citymagazine.si, de lokale jurisdictie van de bevoegde rechtbank in Ljubljana is overeengekomen voor een dergelijk geschil.

1. Definitie van termen

De uitgever, eigenaar, beheerder van de website Citymagazine.si is het bedrijf Reformabit doo, Krtina 144, 1233 Dob, Slovenië (hierna de uitgever).
* Route aanbieders zijn aanbieders van de internetverbinding die gebruikers of de aanbieder van hen huren.
* Gebruiker van de dienst is elke persoon die de website Citymagazine.si.si op enigerlei wijze gebruikt (hierna de gebruiker).
* Inhoud gebruiker/service is iedereen die de website Citymagazine.si bezoekt.

Gebruik is toegestaan voor een onbepaald aantal gebruikers die de dienst van de uitgever accepteren op de wijze, onder de voorwaarden en in overeenstemming met deze Voorwaarden en andere instructies van de aanbieder.

2. Persoonsgegevens

Wat de bescherming van persoonlijke gegevens betreft, staat de gebruiker Reformabit doo uitdrukkelijk toe om de verkregen persoonlijke gegevens van de gebruiker te gebruiken en te verwerken voor hun eigen behoeften en, naar eigen goeddunken, om hen meldingen te sturen met betrekking tot hun activiteiten. Het bedrijf Mestne Revija verzamelt persoonsgegevens van gebruikers voor eigen gebruik ten behoeve van marketing en het versturen van notificaties. Indien persoonsgegevens van de gebruiker worden verzameld, in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (ZVOP-1), heeft de gebruiker het recht om de catalogus van de verzameling van persoonsgegevens in te zien, om de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de persoonsgegevens verzamelen en verwijzen naar de gebruiker, en het recht om deze te kopiëren of te kopiëren (artikel 30 ZVOP-1). Evenzo heeft de gebruiker van wie persoonlijke gegevens zullen worden verzameld het recht om Reformabit te verzoeken de persoonlijke gegevens van de gebruiker aan te vullen, te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen als hij kan bewijzen dat ze onvolledig, onnauwkeurig of verouderd zijn of dat ze waren in strijd met de wet verzameld of verwerkt (artikel 32 ZVOP-1). De gebruiker kan de vermelde rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar het contactadres van Reformabit.

In het geval dat de gegevens van de gebruiker ooit worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden, kan de gebruiker op elk moment schriftelijk of op een andere overeengekomen manier verzoeken dat Mestne revje het gebruik van de persoonsgegevens van de gebruiker voor dit doel definitief of tijdelijk stopzet.

Alle voorwaarden en methoden voor gegevensbescherming zijn beschikbaar op het volgende webadres:
http://citymagazine.si/zasebnost-piskotki/

3. Beschrijving van de website Citymagazine.si

De website Citymagatine.si biedt dagelijkse bijdragen uit verschillende gebieden van het dagelijks leven. Het biedt websitegebruikers advies, suggesties en ideeën van culturele en sociale evenementen, moderichtlijnen, technologische en auto-innovaties, kookrecepten, schoonheidstips, ideeën voor reizen en stedelijke ontsnappingen.

4. Toegankelijkheid van de website Citymagazine.si

De website is over het algemeen 24 uur per dag en elke dag van het jaar toegankelijk. De aanbieder behoudt zich het recht voor om de toegang tot CityMagazine.si-websites voor korte tijd te onderbreken voor onderhoud en vervanging van apparatuur. Om onderhoudsredenen behoudt de aanbieder zich tevens het recht voor om de toegang tot Citymagazine.si voor langere tijd op te schorten. De provider garandeert de beschikbaarheid van de site niet in geval van mogelijke storingen in de netwerken van de routeproviders, of eventuele storingen, fouten, andere technische storingen of onderbrekingen in de werking van derden (stroomvoorziening...) en geweld overmacht.

5. Privacy en gegevensbescherming

Het bedrijf Reformabit doo verbindt zich ertoe de privacy van de gebruikers te respecteren en zal hun persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden zonder toestemming van de gebruiker. De gebruiker stemt ermee in dat Mestne revija zijn gegevens kan gebruiken voor de doeleinden van zijn eigen analyse, waarmee de gebruiker uitdrukkelijk instemt. De gebruiker is niet verplicht zijn identiteit bekend te maken, tenzij hij daarvoor kiest. Reformabit doo streeft naar maximale zorg voor de privacy van alle gegevens, maar waarschuwt desondanks dat misbruik mogelijk is. Reformabit zal de persoonsgegevens van gebruikers beschermen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

De website Citymagazine.si maakt gebruik van cookies. Dit zijn bestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die er onder andere voor zorgen dat de gebruiker bij een volgend bezoek aan de website kan worden herkend. Hierdoor kan Reformabit een gebruiksevaluatie uitvoeren. Over het algemeen kan de gebruiker cookies weigeren of verwijderen via de juiste instellingen van de webbrowser die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot het portaal, maar in dit geval stemt de gebruiker ermee in dat het mogelijk is dat hij niet langer alle functies van het portaal kan gebruiken. het portaal.

Met behulp van de gebruikte software worden ook enkele technische gegevens verzameld en opgeslagen, waaronder het IP-adres van de gebruiker. Er is echter geen identificatie of verzameling van persoonlijke gegevens over de personen achter deze gegevens of de personen die de eindapparatuur gebruiken.

De uitgever verbindt zich ertoe de gebruikersgegevens zorgvuldig te beschermen en uitsluitend te gebruiken voor het verlenen van diensten. Persoonsgegevens van gebruikers worden beschermd conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

6. Gebruik van het portaal
De gebruiker verbindt zich ertoe dat hij bij het gebruik van de website Citymagazine.si geen woorden of zinnen zal gebruiken of inhoud zal publiceren die aanstootgevend zou zijn, de eer of goede naam zou kunnen schaden, of zou oproepen tot enige vorm van haat, onenigheid of intolerantie, of die zou andere ongelijkheden in de hand werken of een bedreiging vormen.

De gebruiker verbindt zich er ook toe de website Citymagazine.si niet te gebruiken in strijd met de wetgeving van de Republiek Slovenië en geen propaganda- en reclame-inhoud op de genoemde website te publiceren.

De gebruiker verbindt er zich ook toe om geen persoonsgegevens van andere gebruikers te verwerven, te verzamelen en/of op te slaan. Het verbindt zich er ook toe om andere gebruikers niet te storen of te storen bij hun gebruik van de website.

Het bedrijf van het stadsmagazine behoudt zich het recht voor gebruikersnamen te blokkeren van gebruikers die beledigen, publiekelijk aanzetten tot haat, onenigheid of intolerantie, buitensporig obsceen zijn, adverteren of op enigerlei wijze de wetgeving van de Republiek Slovenië schenden of ernstiger deze algemene voorwaarden schenden wanneer gebruik van de website Citymagazine.si.

De gebruiker dient de diensten te gebruiken in overeenstemming met de instructies en aanbevelingen van de service-uitgever en de instructies van de routeprovider. Gebruikers dienen zich ervan bewust te zijn dat ondanks de zorg en controle van de diensten, misbruik mogelijk is. De dienstverlener informeert zijn gebruikers over alle wijzigingen en vernieuwingen op alle plaatsen waar de instructies voor het gebruik van de diensten en de Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd.

7. Aansprakelijkheid

Reformabit garandeert niet de juistheid, precisie of volledigheid van de gegevens op de website Citymagazine.si. Zij is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige onjuistheid, onnauwkeurigheid of omissie in de op de website beschikbare gegevens en voor eventuele schade.

Citymagazines garanderen geen ononderbroken toegang tot inhoud en diensten op de website Citymagazine.si. De gebruiker is zich er dus van bewust en aanvaardt dat de toegang tot alle inhoud en/of diensten op de website op elk moment kan worden onderbroken of uitgeschakeld en dat Reformabit doo is uitgesloten van elke aansprakelijkheid in dit verband.

Reformabit wijst ook alle verantwoordelijkheid af voor inhoud van derden waartoe gebruikers toegang hebben via de website.

Voordat u besluit deel te nemen aan de evenementen die op het portaal worden gepubliceerd, controleert u de juistheid van de informatie bij de aangegeven webpagina's en contactpersonen. Evenementen kunnen worden geannuleerd of gewijzigd vanwege het weer of andere omstandigheden.

De gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat:
* Onlinetechnologieën voor het downloaden en openen van inhoud zijn niet 100% betrouwbaar. Reformabit aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor mogelijke serviceonderbrekingen als gevolg van routeproviders.
* Reformabit en de routeaanbieder zijn niet verantwoordelijk voor een foutieve werking van de diensten, die het gevolg is van verkeerd gebruik en onwetendheid van de gebruiker.
* De gebruiker heeft een geschikte computer nodig om de video-inhoud te gebruiken.
* Om videocontent te kunnen gebruiken, heeft de gebruiker een voldoende snelle internetverbinding nodig. De minimaal vereiste verbindingssnelheid is 512 Kbps en een minimum van 1 Mbps wordt aanbevolen.
* De content provider kan de werking van de diensten niet garanderen in het geval van netwerkstoringen van contractpartners, stroomuitval of andere technische storingen die de werking van de diensten tijdelijk zouden kunnen verstoren.
* Reformabit is niet verantwoordelijk voor inhoud gepubliceerd op de Citymagazine.si-website, waarvan de auteurs Citymagazine.si-websitegebruikers zijn.
* De inhoudsprovider behoudt zich het recht voor om ongepaste berichten, foto's, video's, enz.

8. De gebruiker verbindt zich ertoe:

Hij zal de dienst niet gebruiken voor het publiceren of verspreiden van enige inhoud en/of activiteit die in strijd is met de toepasselijke wetgeving en/of openbare orde en goede zeden, hij zal geen bedreigingen, denigrerende, vernederende of beledigende uitingen gebruiken in zijn communicatie, hij zal niet communiceren met andere gebruikers namens andere personen, zal de service niet gebruiken voor commerciële, illegale of andere doeleinden dan die gespecificeerd in deze voorwaarden, zal geen auteursrechtelijk beschermde inhoud verspreiden of inhoud die eigendom is van een andere natuurlijke of rechtspersoon, zal niet proberen persoonlijke gegevens van andere gebruikers te verkrijgen, te verzamelen en/of op te slaan, andere gebruikers niet lastig te vallen als zij het niet eens zijn met de communicatie, de inhoud op geen enkele manier geheel of gedeeltelijk te kopiëren, op te slaan of door te sturen, geen computercodes te gebruiken , schadelijke programma's of iets dat deze service, de serviceprovider en zijn software en hardware, de routeprovider en telecommunicatieapparatuur kan verstoren, uitschakelen of beschadigen.

9. Prijsspellen

Door deel te nemen aan de prijstrekking gaan deelnemers akkoord met deze regels. De verstrekte basisgegevens van de winnaar (naam, achternaam en adres) en fiscaal nummer zijn een voorwaarde voor het in ontvangst nemen van de prijs. Voor minderjarige prijswinnaars moeten ouders of wettelijke vertegenwoordigers een verklaring van toestemming voor het gebruik van de prijs invullen en ondertekenen. Meer gedetailleerde instructies over het ontvangen van de prijs worden samen met de prijsmelding naar de winnaar gestuurd.

Alle belastingverplichtingen zijn niet inbegrepen in het prijsbedrag. Alvorens de prijs, die hoger is dan het bedrag van € 60, te accepteren, moet de winnaar het bedrag van de voorheffing op de inkomstenbelasting (personenbelasting) betalen in overeenstemming met het eerste lid van artikel 126 ZDOH-2. De betaler van de prijs (Reformabit doo) is verantwoordelijk voor het betalen van alle belastingverplichtingen en het indienen van de voorgeschreven formulieren bij DURS.

Prijswinnaars moeten een certificaat van hun belastingnummer overleggen aan de prijsgever voordat de prijs wordt uitgereikt. Het inleveren van het certificaat is een voorwaarde voor het toekennen van de prijzen.

Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor andere goederen en zijn niet inwisselbaar in contanten. Elke kiezer kan maar één keer worden getrokken. In het geval dat iemand twee keer wordt getrokken, wordt de tweede prijs niet alleen aan die persoon toegekend, maar wordt de trekking herhaald. Niet alle werknemers en externe medewerkers van Reformabit doo, inclusief hun naaste familieleden, komen in aanmerking voor onderscheidingen.

Door deel te nemen aan het prijsspel, geeft de deelnemer de organisator toestemming om de verstrekte persoonlijke gegevens te verzamelen, te verwerken en op te slaan in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatscourant RS 68/2004). De organisator verbindt zich ertoe de gegevens van de deelnemers zorgvuldig en in overeenstemming met de wet te beschermen.

Door deel te nemen aan de prijstrekking, staat de deelnemer de organisator toe dat, als hij wordt getrokken, zijn gegevens, d.w.z. NAAM, NAAM en WOONPLAATS, worden gepubliceerd in de media van de organisator. Door deel te nemen aan het prijzenspel, geeft u het bedrijf Reformabit, doo toestemming om uw persoonsgegevens in haar collecties te verwerken en te gebruiken voor de volgende doeleinden: statistische verwerking, klantensegmentatie, verwerking van koopgedrag in het verleden, verzenden van aanbiedingen, reclamemateriaal, tijdschriften en uitnodigingen voor evenementen en voor telefonische, schriftelijke en elektronische inventarisatie en het verzamelen van bestellingen. Persoonsgegevens kunnen voor onbepaalde tijd worden verwerkt of totdat de schriftelijke toestemming van de deelnemer wordt ingetrokken.

De organisator behoudt zich het recht voor om in de media de namen van de prijswinnaars en foto's en opnames van een prijsuitreiking te publiceren. De organisator hoeft de prijswinnaars niet te betalen voor de publicatie van namen, foto's en opnames van de prijs in de media en voor deelname aan een publieksevenement.

Alle klachten en reclamaties worden door de organisator afgehandeld. Bij gegronde klachten verbindt de organisator zich ertoe deze binnen de wettelijke termijn op te lossen en de deelnemer hiervan op de hoogte te stellen.

De organisator kan dit reglement wijzigen indien technische of commerciële redenen of redenen van het publiek dit vereisen. De organisator houdt de deelnemers op de hoogte van alle wijzigingen en nieuwigheden van de actie.
De loting vindt plaats in aanwezigheid van een commissie bestaande uit drie personen. Twee zijn medewerkers van het bedrijf van de organisator, de derde is extern.

Het door de commissie opgestelde proces-verbaal van de trekking en de lijst met winnaars worden bewaard en de organisator deelt de winnaars mee. De loting van de commissie is definitief en er kan geen beroep tegen worden aangetekend.

Indien de organisator misbruik van stemmen constateert, heeft zij het recht de deelnemer te diskwalificeren.

10. Over cookies op de website
Cookies zijn kleine tekstbestanden die de meeste websites opslaan op de apparaten van gebruikers waarmee ze toegang hebben tot internet om de individuele apparaten te identificeren waarmee gebruikers toegang hebben verkregen. Hun opslag staat onder volledige controle van de browser die door de gebruiker wordt gebruikt - deze kan de opslag van cookies naar wens beperken of uitschakelen.

Cookies zijn essentieel voor het leveren van gebruiksvriendelijke online diensten. Zonder cookies zouden de meest voorkomende e-business-functies niet mogelijk zijn. De interactie tussen de webgebruiker en de website verloopt sneller en gemakkelijker met behulp van cookies. Met hun hulp onthoudt de website de voorkeuren en ervaringen van het individu, waardoor tijd wordt bespaard en het surfen op het web efficiënter en aangenamer wordt.

Cookies worden door de meeste websites gebruikt, ze zijn een handig middel om de inhoud actueel en passend te houden, wat in overeenstemming is met de interesses en voorkeuren van de individuele internetgebruiker. Er zijn verschillende redenen om cookies te gebruiken, waarvan de eerste zeker het vermogen is om gegevens op te slaan over de toestand van een individuele website (details over aanpassingen aan een individuele website), ze helpen bij de implementatie van verschillende online diensten (online winkels), ze helpen bij het verzamelen van verschillende statistieken over de gewoonten van de online gebruiker - omdat alleen met hen de frequentie van het bezoeken van een bepaalde website kan worden gecontroleerd.

Bedrijven kunnen cookies gebruiken om de effectiviteit van het ontwerp van hun websites te evalueren, evenals de geschiktheid van het type en het aantal advertenties dat ze op hun websites aan gebruikers aanbieden.

* Cookies van de meest voorkomende externe websites / diensten (cookies van derden) / op deze link.

Gebruikers krijgen technische ondersteuning en assistentie via e-mail urednistvo@citymagazine.si.

11. Klachten
Reformabit voert alle mogelijke klachten en andere procedures met gebruikers uit in overeenstemming met haar bedrijfsregels en de toepasselijke wetgeving van de Republiek Slovenië. De stadsbladen verbinden zich ertoe eventuele technische en/of inhoudelijke klachten zo spoedig mogelijk op te lossen.

In het geval van terechte klachten zal Reformabit ervoor zorgen dat de redenen voor de klacht worden geëlimineerd en, als zij onregelmatigheden bij de route-aanbieder constateren, zullen zij deze doorsturen naar de route-aanbieder, die verplicht is de fout te herstellen. In geval van gegronde klachten verbindt Mestne revija zich ertoe deze binnen een redelijke termijn op te heffen en de gebruiker daarvan in kennis te stellen. Indien de klachten betrekking hebben op de routeaanbieder, zal Reformabit de betreffende klachten doorsturen naar de desbetreffende afdeling van de routeaanbieder, die verplicht is de fout te herstellen. Alle klachten met betrekking tot de werking van het internetnetwerk worden behandeld door de internetprovider van de servicegebruiker.

12. Schending van voorwaarden
Reformabit behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website Citymagazine.si te ontzeggen aan gebruikers die de Voorwaarden schenden of daarmee in strijd handelen. Indien de gebruiker door zijn toedoen enige schade berokkent aan de huurder of routeaanbieder, is hij daarvoor volledig moreel, materieel en strafrechtelijk verantwoordelijk.

Meld eventuele schendingen van het gebruik van websites door andere gebruikers aan de serviceprovider op het e-mailadres: urednistvo@citymagazine.si of schriftelijk op het adres Reformabit doo, Krtina 144, 1233 Dob.

13. Auteursrecht / auteursrechtelijk beschermd
Zowel de website als het gedrukte product van City Magazine met alle gerelateerde edities zijn auteursrechtelijk beschermd en het product van redacteuren en auteurs in samenwerking met Reformabit. Elk misbruik kan het voorwerp uitmaken van een vordering tot schadevergoeding, diefstal van auteursrechtelijk beschermde werken.

14. Geldigheid van de Overeenkomst
Tot geannuleerd of gewijzigd op deze pagina's.

De gebruiksvoorwaarden van de website zijn van toepassing in combinatie met de voorwaarden voor privacy, cookies en gegevensbescherming op dit adres:

Privacy & Cookies & Gegevensbescherming

Redactieraad Stadsmagazine

Bij jou sinds 2004

Vanaf jaar 2004 we onderzoeken stedelijke trends en informeren onze community van volgers dagelijks over het laatste nieuws op het gebied van lifestyle, reizen, stijl en producten die met passie inspireren. Vanaf 2023 bieden we content aan in de belangrijkste wereldtalen.