fbpx

Tombola: Nokia 3.4

Organizátorom hry o ceny je Piardigma, doo v spolupráci s Reformabit doo Žrebovanie cien prebieha na media citymagazine.si (článok, pozvánka) a na instagramovom profile media City Magazine od r. 13.04.2021 do 23.04.2021. Žrebovanie sa uskutoční 24. apríla 2021 o 10:00 hod.

Do žrebovania sa môžu zapojiť fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú občanmi Slovinskej republiky alebo majú sídlo v Slovinskej republike a ktoré sa zaregistrujú do žrebovania v rámci sociálnej siete Instagram. Zamestnanci organizátora, spoluorganizátora a ich najbližší rodinní príslušníci a iné osoby podieľajúce sa na organizácii tejto výhernej hry sa hry o ceny nemôžu zúčastniť. Registráciou do žrebovania o ceny vyjadruje účastník súhlas s pravidlami účasti v žrebovaní a s podmienkami uvedenými v týchto pravidlách. Fyzické osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť hry o ceny len s písomným súhlasom svojich rodičov alebo zákonných zástupcov.

Účastník sa môže zúčastniť hry o ceny:
– sledovať instagramový profil @citymagazineslo,
- vyhľadať príspevok pre hru o ceny na uvedenom profile a napísať pod ním komentár.

Účasťou v žrebovaní o ceny účastníci súhlasia, že ich meno a priezvisko budú postúpené spoluorganizátorovi a súhlasia so zverejnením ich osobného mena v komentároch na sociálnej sieti s ich písomným súhlasom.

Cena: 1 x smartfón Nokia 3.4

Výherca bude zverejnený v komentároch na instagramovom profile @citymagazineslo. Pre uplatnenie výhry musí výherca predložiť organizátorovi doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas) a daňové číslo. Ak si výherca výhru neprevezme do 30 dní po žrebovaní, stráca na ňu nárok bez nároku na inú alebo inú náhradu. Výhru nie je možné zameniť za hotovosť ani inú výhru, výhru nie je možné vyplatiť, ani previesť na tretiu osobu.

Organizátor nechráni ani nespracúva žiadne údaje. Zodpovedá za to Instagram – sociálne siete, v rámci ktorých prebieha žrebovanie o ceny. Organizátor vedie všetku komunikáciu s výhercom výlučne prostredníctvom nástrojov poskytovaných týmito dvoma sieťami. Pre účely daní a dane z príjmov výherca poskytuje informácie pre výpočet dane z príjmov.

Organizátor žrebovania o ceny nezodpovedá za škody spôsobené technickými problémami s prevádzkovateľom siete alebo v dôsledku chýb v internetovom pripojení alebo technických problémov, ktoré môžu nastať v dôsledku chýb pri obsluhe žrebovania. Usporiadateľ žrebovania môže kedykoľvek úplne zmeniť dizajn žrebovania, ak je to potrebné z dôvodov technického alebo obchodného charakteru alebo z dôvodov na strane verejnosti. O akýchkoľvek zmenách alebo doplnkoch týchto pravidiel bude organizátor účastníkov vhodným spôsobom a na vhodnom mieste informovať.

S vami od roku 2004

Od r 2004 skúmame mestské trendy a denne informujeme našu komunitu sledovateľov o najnovšom životnom štýle, cestovaní, štýle a produktoch, ktoré inšpirujú vášňou. Od roku 2023 ponúkame obsah v hlavných svetových jazykoch.